Samfunnsansvar og bærekraft

En ansvarlig samfunnsaktør

Norsk Tipping har ambisjon om å være en ledende aktør innen samfunnsansvar og bærekraftig utvikling på relevante områder. Selskapet skal ta ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø.

Vi har valgt ut sju fokusområder for arbeidet med samfunnsansvar basert på statlige føringer, vesentlighetsanalyse og prioriteringer innenfor FNs bærekraftsmål.

Vesentlighetsanalyse

I tråd med regjeringens forventninger i eierskapsmeldingen (Meld. St. 8 (2019 –2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping), rapporterer Norsk Tipping på vesentlige forhold knyttet til selskapets virksomhet. Vesentlighetsanalysen sier i tillegg noe om ønsker og krav fra våre omgivelser, og legger dermed grunnlaget for Norsk Tippings arbeid med samfunnsansvar og bærekraft. Vesentlighetsanalysen ble revidert i 2019, da kun med mindre justeringer. Det kommer av at selskapets omgivelser og forutsetninger for bærekraftig verdiskaping ikke var endret i vesentlig grad. Det planlegges en revidering av vesentlighetsanalysen i løpet av 2021.

Ansvarlig spillvirksomhet utgjør kjernen i selskapets arbeid med samfunnsansvar og bærekraft og er det første og viktigste av sju fokusområder. Dette arbeidet beskrives andre steder i årsrapporten. Innenfor de fire fokusområdene forretningsetikk, antikorrupsjon, menneskerettigheter og miljø stiller staten klare forventninger til selskapet. Norsk Tipping har i tillegg definert «like muligheter» og «folkehelse» som prioriterte områder, hvor målet er å bidra til verdiskaping og positive ringvirkninger i og for samfunnet.

I 2020 ble det igangsatt et prosjekt for å løfte samfunnsansvars- og bærekraftskompetansen i Innlandet og blant egne ansatte. Dette er i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 17, «samarbeid for å nå målene». Norsk Tipping deltar sammen med Trainee Innlandet og andre store aktører i Innlandet.

Del artikkelen: