Formell rapport

Årsberetning 2020

Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap, lokalisert på Hamar. Selskapet formidler pengespill i henhold til lov om pengespill. Statens begrunnelse for eierskapet i Norsk Tipping er å tilby pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill.

Selskapet skal drives effektivt slik at overskuddet fra spillene går til gode formål. Virksomheten ligger under Kulturdepartementets virkeområde og forholder seg til retningslinjer for eierstyring av selskaper med videre under Kulturdepartementets ansvarsområde. I tråd med krav fra Kulturdepartementet følger selskapet anbefalingene fra NUES om eierstyring og selskapsledelse så langt det er relevant for selskapet.

Norsk Tipping rapporterer om økonomiske, miljømessige og sosiale forhold knyttet til selskapets drift i henhold til den internasjonale standarden for bærekraftsrapportering fra Global Reporting Initiative (GRI). Års- og samfunnsrapporten for 2020 er utarbeidet i henhold til GRI Standards, nivå core. Selskapets rapportering om samfunnsansvar er ikke utarbeidet som et enkeltstående dokument, men integrert gjennom hele års- og samfunnsrapporten.

Oversikt over utviklingen i 2020

Norsk Tippings primære samfunnsoppdrag er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud for at borgerne skal ha et pengespilltilbud underlagt offentlig kontroll. Som sektorpolitisk selskap skal Norsk Tipping oppnå mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitisk mål. Størst mulig overskudd vil aldri være det viktigste formålet for Norsk Tipping eller statens eierskap i selskapet. Statens uttrykte ønske er at Norsk Tipping først og fremst skal være en aktør som bidrar til å utvikle spillemarkedet i en sosialpolitisk forsvarlig retning. Det er også bred politisk enighet om at pengespill skal være regulert i en enerettsmodell, for å redusere negative konsekvenser av pengespill. En god statlig styring gjennom Norsk Tipping er også en garanti for at overskuddet fra pengespill kommer samfunnet til gode.

2020 var et spesielt år på grunn av koronapandemien som påvirket selskapets virksomhet på flere måter. Umiddelbart medførte nedstengingen av samfunnet at utvalget av sportsspill ble vesentlig redusert. Selskapet valgte også å stenge terminalspillene som et preventivt smittereduserende tiltak. I denne perioden ble også omfanget av problematisk spilleatferd redusert. Utover høsten 2020 økte omsetningen til Norsk Tipping igjen. Samtidig kom det også indikasjoner på at omfanget av problematisk spilleatferd hadde økt. Som følge av dette gjennomførte Norsk Tipping fra 1. desember flere tiltak, blant annet ble de maksimale tapsgrensene innenfor instaspillkategorien redusert fra 10 000 til 7 500 kroner per måned. Målet med denne endringen er å redusere det maksimale tapet for de mest engasjerte spillerne.

Det overordnede målet for ansvarlighetsarbeidet i selskapet er å beskytte sårbare spillere, og ambisjonen er å være verdensledende på dette området. I tillegg til justering av spillegrenser, jobber selskapet kontinuerlig med store og små tilpasninger for å forsterke beskyttelsen av disse gruppene.

En ny befolkningsundersøkelse om omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge ble offentliggjort i 2020. Undersøkelsen viser at omfanget av pengespillproblemer i Norge er relativt lavt sammenlignet med funn i internasjonale studier. Likevel er det en negativ utvikling, hvor tendensen er at andelen med problemer har økt de siste årene. Norsk Tipping skal i tiden framover bidra til å snu denne negative trenden.

Markedsføringen av de statlige pengespillene skal være strengt begrenset til hva som er nødvendig for å kanalisere befolkningens eksisterende spillelyst inn til Norsk Tippings spilltilbud. Fra 1.1.2021 ble det innført endringer i kringkastingsloven som er ment å stanse distribusjon av reklame fra utenlandske aktører rettet mot norske forbrukere. Fra samme tidspunkt har Kulturdepartementet fastsatt nye retningslinjer for Norsk Tippings markedsføring. Selskapet har tilpasset seg til de nye retningslinjene og har tilpasset markedsføringen til de nye føringene. Både innhold og utforming av markedskommunikasjon er justert, og blant annet er markedsføringen av store potter dempet. Norsk Tipping vil også redusere omfanget av sin markedsføring i takt med at markedsføringstrykket fra de utenlandske aktørene reduseres.

Den samlede effekten av redusert spilltilbud i første halvår og den økende spilleaktiviteten utover høsten, har vært en vekst i både antall kunder, omsetning og årsresultat. Antall kunder i 2020 endte på nesten 2,1 millioner, mens overskuddet ble 6,167 milliarder kroner. Dette er 491 millioner kroner mer enn i 2019.

Norsk Tipping skal være hele Norges spillselskap. Norsk Tipping ønsker å være en synlig aktør og formidle fakta om pengespillmarkedet og viktigheten av samfunnsoppdraget selskapet er gitt.

Det har aldri vært flere som har spilt selskapets spill enn i 2020. Nesten 2,1 millioner unike kunder spilte på ett eller flere av Norsk Tippings spill, og 29 prosent av disse er under 40 år. Dette viser at selskapets spilltilbud er attraktivt nok til å kanalisere spillelyst i alle aldersgrupper over 18 år, til et regulert tilbud innenfor ansvarlige rammer.

Norsk Tippings samlede driftsinntekter økte fra 40 milliarder kroner i 2019 til 42 milliarder kroner i 2020. Som følge av høye premieandeler og stor grad av gjenspill av premier på enkelte av selskapets spill, vurderes utviklingen i netto spillinntekter (spillinntekter fratrukket premier) som et bedre mål på omfanget av virksomheten. Netto spillinntekter endte på 8,5 milliarder kroner. Dette er en vekst på 355 millioner kroner (4,4 prosent) fra 2019.  Dette tallet påvirkes imidlertid av at 2020 inneholder en ekstra spilleomgang (uke 53). Justert for dette er veksten på 2,3 prosent
.
Driftskostnadene gikk ned med 207 millioner kroner sammenlignet med året før, hovedsakelig som følge av reduserte avskrivninger og reduserte salgsprovisjoner. Samlet vokste resultatet fra 5,7 milliarder kroner til 6,2 milliarder kroner, en vekst på 8,6 prosent fra året før.

Koronaperioden har hatt en betydelig påvirkning på selskapets omsetning gjennom året, både totalt og innenfor de enkelte spillkategoriene.  Terminalspill i kiosker og bingohaller er mest påvirket, og har hatt en nedgang på 40 prosent sammenlignet med året før. Sportsspill var kraftig redusert under den første koronabølgen, men har kommet tilbake etter at sportsspilltilbudet ble gjenåpnet. Samlet har kategorien en nedgang på 7 prosent fra året før.

Lotterispillene har i liten grad blitt påvirket av koronatiltakene, og viser en vekst på 6 prosent fra 2019. Lotterispillene befester med dette sin posisjon som den største spillkategorien. Denne kategorien utgjør 66 prosent av netto spillinntekter. Lotterispillene har lavere risiko for problemspill enn de øvrige kategoriene og har stor oppslutning i den spillende delen av befolkningen, og en sterk lotteriportefølje er derfor viktig for å kanalisere spillelyst til et ansvarlig regulert tilbud.

Helt siden lansering i 2014 har det vært de nettbaserte spillene under kategorinavnet Instaspill som har vokst mest. Kategorien har en vekst fra 2019 til 2020 på 268 millioner kroner, tilsvarende 27 prosent. Denne kategorien er mer utsatt for problemspill, og selskapet følger utviklingen tett. Reduserte tapsgrenser ble innført fra desember 2020, og selskapet jobber kontinuerlig med ytterligere justeringer for å balansere ansvarlighet og attraktivitet innenfor denne kategorien. Det er viktig for enerettsmodellen at Norsk Tipping har evne til å kanalisere kunder innenfor denne kategorien til et regulert og ansvarlig spilltilbud, med sikte på å redusere de negative konsekvensene av spilleaktiviteten.

I 2020 utgjorde omsetningen av tradisjonelle spill (lotteri- og sportsspill) i digitale kanaler 10 milliarder kroner, mot 9,4 milliarder kroner i 2019. Dette utgjør en vekst på 9 prosent. Veksten i omsetningen i digitale kanaler bidrar til økt kostnadseffektivitet for selskapet gjennom reduserte salgsprovisjoner, men stiller også økte krav til kapasitet og funksjonalitet i de digitale løsningene.

Grasrotandelen gir spillerne mulighet til å påvirke fordelingen av en del av Norsk Tippings overskudd. I 2020 fordelte spillerne 717 millioner kroner til lag og foreninger via denne ordningen, mot 697 millioner kroner i 2019. Den største enkeltmottakeren er Foreningen for omplassering av dyr. Idrettsformål utgjør den største mottakerkategorien, med 52 prosent. Kategoriene kunst og kultur og rekreasjon og sosiale foreninger er de nest største, og disse utgjør 10 prosent hver.

Ansvarlig spillvirksomhet

Den viktigste delen av Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å forebygge negative konsekvenser av pengespill gjennom å tilby attraktive og ansvarlige pengespill, og selskapet har en ambisjon om å være verdensledende på ansvarlig spillvirksomhet. Det er derfor etablert samarbeid med flere forskningsinstitusjoner for å øke kunnskapen på området, og resultater fra forskningen legges til grunn for videreutvikling av selskapets ansvarlighetstiltak.

Koronapandemien har påvirket hele verden, og usikkerheten var stor om hvordan dette ville påvirke de sårbare spillerne. Gjennom analyser og kundeundersøkelser har Norsk Tipping derfor fulgt spesielt med på hvordan pandemien har påvirket spillerne. Oppsummert opplevde ikke Norsk Tipping en generell økning i problemspillere i de tre første kvartalene av 2020, men selskapet opplevde en økende trend i siste kvartal.

I løpet av 2020 har Norsk Tipping forsterket tiltak for å forebygge spilleavhengighet. De viktigste tiltakene er følgende:

  1. Strakstiltak for å dempe spilleaktivitet. Norsk Tipping innførte en rekke strakstiltak i desember hvor hensikten var å dempe den forventede økningen i spilleaktiviteten i en periode hvor samfunnet opplevde fortsatt omfattende koronatiltak. Blant annet ble maksimal tapsgrense for Instaspill redusert fra 10 000 kr til 7 500 kr per måned.
  2. Forskningssamarbeid om spillepauser. Norsk Tipping har gjennomført et unikt forskningsprosjekt om obligatoriske spillepauser etter en times spill, i samarbeid med de anerkjente forskerne Mark Griffiths og Michael Auer. Selv om regulerende myndigheter i mange land stiller krav til slike obligatoriske pauser, har det vært lite forskning på effekten av dem. Hovedhensikten med studien var å finne den varianten av obligatoriske pauser som har best effekt for å forebygge spilleproblemer. Resultatene vil bli publisert, og Norsk Tipping har allerede innført nye spillepauser i henhold til funnene i studien.
  3. Personalisert spilleroppfølging. Norsk Tippings samfunnsoppdrag innebærer at selskapet skal ta en proaktiv rolle i å forebygge spilleproblemer. Selskapet skal forebygge, oppdage og reagere på uheldig spilleatferd og ta initiativ til nye tiltak når det er grunnlag for det.
    Et dedikert innovasjonsteam har gjennom 2020 jobbet med å utvikle en helhetlig løsning for hendelsesbasert, personalisert spilleroppfølging. Løsningen skal forebygge at spillere blir eller forblir risikospillere, og flere piloter er gjennomført i løpet av året.

Norsk Tipping har et sterkt generelt ansvarlighetsrammeverk, hvor selskapet siden 2016 har hatt obligatoriske tapsgrenser på tvers av alle spill. Alle spillere som spiller risikoutsatte spill, må i tillegg sette egne grenser for sitt maksimale tap. Dette gir spillerne økt bevissthet og bedre mulighet til å styre sin spilleatferd. Et annet viktig tiltak er den andre telefonen fra Hamar.  Dette er oppfølgingssamtaler over telefon rettet mot spillere med risikofylt spilleatferd eller høye tap. I samtalen informeres kunden om spillforbruk det siste året, om mulige tiltak for å begrense spillingen, og det avtales konkrete tiltak dersom kunden ønsker å redusere spillingen. Dersom det kommer fram i samtalen at kunden har problemer med spill, informeres det om hjelpe- og behandlingstilbudet.

Samfunnsansvar

Norsk Tipping skal bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Selskapet har ambisjon om å være en ledende aktør innen samfunnsansvar og bærekraftig utvikling på relevante områder, og selskapet skal ta ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø.

I tråd med regjeringens forventninger i eierskapsmeldingen (Meld. St. 8 (2019 –2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping) rapporterer Norsk Tipping på vesentlige forhold knyttet til selskapets virksomhet.

Norsk Tipping er opptatt av å håndtere selskapets sosiale og klimamessige fotavtrykk, samtidig som selskapet, som en stor og synlig samfunnsaktør, ønsker å bidra til å skape positive ringvirkninger i og for samfunnet. Norsk Tipping støtter opp om FNs bærekraftsmål, og har valgt å prioritere mål hvor selskapet har størst mulighet til å bidra. Selskapet har blant annet valgt bærekraftsmål nummer 3 (god helse), 5 (likestilling mellom kjønnene) og 17 (samarbeid for å nå målene) som særlige satsningsområder.

Ansvarlig spillvirksomhet er kjernen i selskapets arbeid med samfunnsansvar, som også omfatter arbeidet forretningsetikk, antikorrupsjon, menneskerettigheter og miljø. Som stor samarbeidspartner for norsk idrett og kultur retter Norsk Tipping også oppmerksomhet mot temaet like muligheter i frivilligheten. Tidligere igangsatte initiativ innenfor idrett er videreført og utvidet i 2020. Siden 2017 har selskapet systematisk inngått flere avtaler for å støtte kvinnesatsinger i blant annet fotball, bryting, roing, kombinert, hopp, ishockey, brettforbundet og NIF gjennom Idrettens kvinneløft. I alle selskapets samarbeidsavtaler inngår like muligheter som klausul, og det jobbes systematisk sammen med idretten for å rekruttere og utdanne flere kvinnelige trenere og ledere. Samarbeidsprosjekter med Talent Norge og Norsk Filminstitutt har gitt svært gode resultater. Arbeidet er videreført i 2020, og det er igangsatt et nytt treårig utviklingsprogram for filmskapere med innvandrerbakgrunn, urfolk og nasjonale minoriteter, og for personer med funksjonsnedsettelse.

Et prosjekt for å løfte samfunnsansvars- og bærekraftskompetansen i Innlandet og blant egne ansatte ble igangsatt i 2020. Arbeidet med å ivareta samfunnsansvarshensyn i anskaffelser er videreført i 2020. Oppfølging av leverandører tar utgangspunkt i risikovurderinger hvor samfunnshensyn som klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er sentrale elementer.

Kostnadsutviklingen

Eier og styre retter stor oppmerksomhet til oppdraget med en mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitisk mål. Overskudd til gode formål er en konsekvens av reguleringen, men ikke hovedmålet. Vurderinger knyttet til ansvarlig spill veier tungt ved alle beslutninger som vedrører selskapets utvikling, og kan isolert sett medføre lavere kostnadseffektivitet. Innenfor disse forutsetningene er det imidlertid en forutsetning at virksomheten skal drives mest mulig kostnadseffektivt.

Overskuddet til gode formål målt som andel av netto spillinntekter er et viktig nøkkeltall for selskapets kostnadsutvikling. I 2020 endte dette på 72,5 prosent av netto spillinntekter. Tilsvarende tall for 2019 var 69,6 prosent. Tendensen over tid er at en stadig større andel av netto spillinntekter går til gode formål. Hovedårsaken til den bedrede kostnadseffektiviteten er at selskapet gjennom målrettet satsing over flere år har lyktes med å legge til rette for at kunder som ønsker det, kan levere spill i digitale kanaler, som utløser mindre provisjon enn de fysiske. Denne utviklingen er ytterligere forsterket i 2020, noe som til en viss grad antas å ha sammenheng med koronatiltak i samfunnet. I 2020 er salgsprovisjoner 100 millioner kroner lavere enn året før.

Balanse

Ved utgangen av 2020 var selskapets totalbalanse på 6,9 milliarder kroner og egenkapitalandelen 7 prosent. Tilsvarende tall i 2018 var 5,9 milliarder kroner og 8,5 prosent. Selskapets frie egenkapital utgjorde 335 millioner kroner pr. 31.12.2020.

Den lave egenkapitalen må ses i sammenheng med selskapets egenart, som innebærer at aktiviteten gjennom året akkumulerer overskudd til utbetaling påfølgende år. På tidspunktet for utbetaling til overskuddsmottakerne er egenkapitalen styrket som følge av aktiviteten det påfølgende året.

På kort sikt er det relativt liten usikkerhet om den framtidige utviklingen knyttet til selskapets finansielle situasjon. Selskapets stilling som særlovsselskap med forutsigbare rammebetingelser medfører at selskapet har tilfredsstillende egenkapital og finansiell stilling, på tross av lav egenkapitalandel.

Kontantstrøm

Spillinntektene utgjør selskapets viktigste kontantstrømkilde. Spillinntekter etter fradrag for premier er 355 millioner kroner høyere enn i 2019. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2019 utgjorde 6,7 milliarder kroner mot 5,9 milliarder kroner i 2019. Selskapets kontantbeholdning ved årsslutt er 900 millioner kroner høyere enn forrige årsskifte.

Framtidig utvikling

Norsk Tipping er Norges desidert største spillselskap, med en estimert markedsandel på ca. 66 prosent av det totale pengespillmarkedet målt i omsetning. Det er usikkerhet knyttet til omfanget av uregulert spillomsetning, men Lotteritilsynet anslo at det i 2018 var ca. 250 000 nordmenn som til sammen spilte for mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner hos uregulerte aktører. Dette utgjør om lag 10% av Norsk Tippings kunder og de fleste av de som benytter det ulovlige spilltilbudet fra utenlandske spillselskaper er også kunder hos Norsk Tipping. Selv om Norsk Tipping samlet har en svært solid posisjon, er det konkurranse fra de uregulerte aktørene, først og fremst innen nettbaserte kasinospill og oddsspill. Sportsspilløsningen som skulle lanseres i forbindelse med EM i fotball i 2020, er utsatt, men vil bli lansert i 2021. Denne vil gjøre Norsk Tippings tilbud mer konkurransedyktig enn tidligere.

Norske myndigheter har innført en rekke tiltak for å begrense de uregulerte aktørenes mulighet til å tilby spill til norske spillere. De viktigste tiltakene i nyere tid er forsterket håndheving av betalingsformidlingsforbudet og endringer i kringkastingsloven. Samtidig har markedsføringsforbudet for spill som ikke har tillatelse i Norge fungert godt over lang tid, med unntak av reklame som sendes på TV fra utenlandske kanaler. På hver sin måte gjør disse det vanskeligere for de uregulerte aktørene å tilby spill rettet mot det norske markedet, noe som sterkt støtter oppunder Norsk Tippings kanalisering.

I takt med at disse tiltakene reduserer omfanget av uregulert pengespill, vil Norsk Tipping tilpasse omfanget av markedsføring til en endret konkurransesituasjon. I tillegg vil den forsterkede håndhevingen av enerettsmodellen medføre at Norsk Tipping får en større andel av den totale spillomsetningen, og en stadig viktigere rolle i å bidra til å redusere pengespillproblemer i Norge.

Videreutvikling av selskapets produkter og løsninger er et viktig tiltak for å etterleve samfunnsoppdraget om å sikre et attraktivt og ansvarlig pengespilltilbud, hvor overskuddet går til gode formål. Utviklingen vil skje både i selskapets egen regi og i samarbeid med andre regulerte spillselskap som har lignende utfordringer i sine markeder.

Forskning, utvikling og fornyelse

Norsk Tipping har ingen egen forsknings- og utviklingsaktivitet slik det defineres i regnskapsloven. Imidlertid har selskapet løpende utviklingsaktiviteter knyttet til fornyelse og utvikling av produkter, systemer og tjenester på flere områder. Det anslås at over 30 prosent av selskapets ansatte til enhver tid er engasjert i ulike utviklingstiltak.

Utvikling av digitale salgsløsninger og tjenester utgjør en viktig del av selskapets fornyelse, og det er hele tiden behov for forbedringer og tilpasninger av selskapets løsninger. Videreutvikling og integrering av ansvarlighetstiltak for å bidra til å redusere problematisk spilleatferd er en viktig del av dette arbeidet.

Finansiell risiko

Norsk Tipping har enkelte transaksjoner og beholdninger i utenlandsk valuta og er dermed i noen grad utsatt for finansiell markedsrisiko. De største transaksjonene knytter seg til premier i spill som gjennomføres i samarbeid med andre statlige spillselskap. I tillegg har selskapet kredittrisiko knyttet til oppgjør fra kommisjonærene. Oppgjør for siste ukes omsetning innbetales påfølgende uke gjennom automatiske trekk. Det er etablert garanti- og depositumsordninger som reduserer kredittrisikoen vesentlig. Selskapet har ikke realisert vesentlige tap på fordringer mot kommisjonærer i 2020.

Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende ved at selskapet gjennom daglig drift genererer betydelige disponible midler. Selskapet har ved årsskiftet en positiv beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende på 6,2 milliarder kroner, hvorav mesteparten er plassert som kontolån til statskassen i Norges Bank. Selskapet vurderer at det er relativt lav usikkerhet knyttet til finansiell utvikling neste år.

Fortsatt drift

Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir en rettvisende oversikt over resultatet av selskapets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold i regnskapsåret eller etter regnskapsårets slutt som har betydning for denne forutsetningen eller for årsregnskapet for øvrig.

Arbeidsmiljø

Norsk Tipping er en IA-bedrift og har en uttalt ambisjon om at det skal være like muligheter i selskapet. Selskapet jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant selskapets ansatte og ledere. Toppledergruppen består av 43 prosent kvinner. Samlet er andelen kvinner i lederstillinger 38 prosent, mens 37 prosent av totalt 413 fast ansatte er kvinner. For kommende periode vil området få forsterket oppmerksomhet med analyser, oppfølging av mål, og gjennomføring av relevante tiltak. Arbeidsmiljøtiltakene som iverksettes i 2021 skal være målrettet, og de skal bidra til å realisere strategiplanen for perioden fram mot 2023.

Selskapet har utarbeidet redegjørelse for likestillingssituasjonen og aktivitetene som er iverksatt for å oppfylle aktivitetsplikten, se årsrapportens medarbeiderkapittel.

Samlet sykefravær for 2020 var på 3,9 prosent. Dette er en nedgang på 0,4 prosent fra 2019. Norsk Tipping har et overordnet mål om å holde sykefraværet under 4 prosent.

Det ikke registrert fraværsskader i 2020.

Ytre miljø

Den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker det ytre miljø, er produksjon og distribusjon av papirbasert materiell til kommisjonærene, og drift av selskapets lokaler og IT- utstyr. Selskapet vurderer løpende hvor mye som sendes ut til den enkelte kommisjonær, med målsetning om å redusere utsendelse av overflødig materiell i takt med at omsetning flytter seg fra kommisjonærer til digitale kanaler. Digitale skjermer benyttes i stor grad til informasjon hos kommisjonærene istedenfor plakater. Selskapet ønsker i størst mulig grad å benytte miljøvennlige alternativer når de er tilgjengelig.

Selskapet har et overordnet mål om en årlig reduksjon av sitt klimautslipp, og trenden de siste årene har vært synkende. I 2019 ble utslippene beregnet til 914 tonn CO2. For 2020 er det ikke tilgjengelige tall, men nivået antas å være på samme nivå. Utslippene består i hovedsak av strømforbruk for selskapets lokaler og IT- systemer. Omfanget av reisevirksomhet har vært vesentlig redusert i 2020 som følge av koronatiltak. Selskapets lokaler er tilknyttet fjernvarmeanlegg som hovedsakelig har bioenergi og gjenvunnet varme som energikilde. Dette bidrar til å redusere CO2-utslipp fra oppvarming. Norsk Tipping jobber stadig for å forbedre og redusere energibruken.

Norsk Tipping er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er et anerkjent system for sertifisering og miljøledelse. Gjennom sertifiseringen forplikter Norsk Tipping seg til å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner på områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Anvendelse av årsresultatet

Selskapets frie egenkapital består av investeringsfond og annen egenkapital. Samlet fri egenkapital pr. 31.12.2020 er 335 millioner kroner.
Styrets forslag til disponering av overskuddet er som følger:

Tippenøkkelen 5 393 mill.kr
Grasrotandelen717 mill.kr
Bingoentreprenørenes overskuddsformål40 mill.kr
Tiltak mot spilleavhengighet17 mill.kr
Sum overskuddsdisponering6 167 mill.kr
Styret i Norsk Tipping AS
Hamar, 11. mars 2021
Linda Bernander Silseth
Styrets leder
Per Olav Monseth
David Hansen
Aysegül Cin
Bjørn Vidar Mathisen
Per Øivind Skard
Linda Reinhardsen Frisvold
Linda Vøllestad Westbye
Åsne Havnelid
Administrerende direktør
Del artikkelen: