Samfunnsansvar og bærekraft

Like muligheter

Norsk Tipping engasjerer og løfter frem gode rollemodeller, og jobber for å sikre like muligheter i samfunnet.

I Norsk Tipping skal alle ha like muligheter. Selskapet jobber derfor med relevante initiativer for å sørge for like muligheter i egen virksomhet. Vi har blant annet sett på ansettelsesprosessene våre, og gjennomfører analyser av årsaksforholdet bak eventuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

un-5-gender

Norsk Tipping deltar i målingen SHE-indeks, som måler kjønnsbalanse for næringslivet. Her oppnådde selskapet 86 poeng i 2020, og endte på en 16. plass av 92 deltakende bedrifter. Det er opp tolv poeng fra 2019. Indeksen benyttes for å måle oss mot de beste selskapene i næringslivet. Målet er å være blant de ti beste selskapene innen utgangen av 2022. Temaene som måles i indeksen er sentrale i forbedringsarbeidet for å oppnå bedre kjønnsbalanse. Fokus framover er å øke andelen kvinner totalt i selskapet og i ledende roller. Sentrale elementer er å utvikle prosesser for karriere- og kompetanseutvikling, samt videreutvikling av en kultur som ivaretar likestilling og mangfold.

Les mer

SHE-indeks

ÅrPoengPlasseringAntall deltakere
2019742391
2020763298
2021861692

Eksternt ønsker selskapet å bidra til at alle får de samme vilkårene for å lykkes. Som samfunnsaktør og stor sponsor kan selskapet påvirke prosesser, også utenfor egen virksomhet. Norsk Tippings arbeid for å bidra til positive ringvirkninger i samfunnet konsentreres innenfor områdene like muligheter, gode rollemodeller og forhindring av utenforskap. Dette er områder som er viktig for oss, og som vi tar med oss i våre samarbeidsavtaler.

un-17-cooperation

Norsk Tipping ønsker å være en pådriver for at våre samarbeidspartnere setter like muligheter på dagsordenen i sin virksomhet. Vår «like muligheter-klausul» inngår derfor i alle våre samarbeidsavtaler med organisasjoner innen idrett, kultur, humanitære og øvrige fra frivilligheten som Norsk Tipping har et kontraktsfestet samarbeid med. Det innebærer at vi etablerer et forpliktende rammeverk som fremmer samfunnsansvar.

Like muligheter i idretten

Selskapet jobber systematisk sammen med idretten for å rekruttere og utdanne flere kvinnelige trenere og ledere. Siden 2017 har Norsk Tipping inngått flere avtaler for å støtte kvinnesatsinger innen grener som fotball, bryting, roing, kombinert, hopp, ishockey og brettsport. Sammen med Norges Idrettsforbund arranger vi hvert år Idrettens kvinnedag 8. mars og vi deltar i Idrettens kvinneløft. Tidligere igangsatte initiativ innenfor idrett er videreført og utvidet i 2020.

Les mer om arbeidet med like muligheter til profesjonalisering i fotballen her.

Like muligheter i kultursektoren

I 2018 inngikk Norsk Tipping i et samarbeidsprosjekt med Talent Norge og Norsk Filminstitutt (NFI). Prosjektet «UP» gir kvinnelige filmskapere og regissører et mentorprogram, individuell oppfølging og finansiering til å gjennomføre sine prosjekter.

I 2020 bygget vi videre på suksessen og startet prosjektet UP 2.0, et utviklingsprogram for filmskapere med innvandrerbakgrunn, urfolk og nasjonale minoriteter og personer med funksjonsnedsettelse. Målsettingen for programmet er like ambisiøs denne gangen. Programmet varer i halvannet år og langsiktig mål er at minst 80 prosent av deltagerne produserer en film eller dramaserie innen tre år etter endt deltagelse i programmet.

I 2019 ble det etablert et nytt initiativ innenfor kulturfeltet, denne gangen med kvinnelige koreografer som målgruppe. Mens det gjerne er kvinner som er de store stjernene på ballettscenen, har majoriteten av koreografer på de store scenene tradisjonelt vært menn. I november gikk derfor startskuddet for et prosjekt i samarbeid med Talent Norge og Den Norske Opera og Ballett for å løfte kvinnelige koreografer.

Koreografsatsingen har hatt god aktivitet gjennom hele 2020, selv om de også har vært påvirket av covid-19. Kraften i satsingen fikk vi oppleve i sommer under sesongåpningen til Den Norske Opera & Ballett. Flere verk fra deltakerne hadde premiere på blant annet Oslo Kammermusikkfestival og «Nasjonalballetten i det fri».

6.4 TalentNorge_UP2.0_fotoCarolineRoka_01Deltakerne i UP 2.0 sammen med representanter for Talent Norge, Norsk filminstitutt og Norsk Tipping. Foto: Caroline Roka

Hurtigspor på Hedmarken

I 2017 tok Norsk Tipping initiativ til et samarbeidsprosjekt for å fremme inkludering, likestilling og mangfold i virksomheter lokalt i Mjøsregionen. «Muligheter med mangfold» bidro til å videreutvikle potensielle arbeidstakere med fremmedkulturell bakgrunn og høy utdannelse som var bosatt i Mjøsregionen, slik at de økte sine muligheter for fast, relevant jobb.

Prosjektet er nå videreført som et akademikerprogram kalt «Hurtigspor på Hedmarken», et interkommunalt samarbeid for å få flyktninger og innvandrere med utdannelse på bachelor- eller masternivå ut i arbeid. Tross utfordringer knyttet til korona og et delvis nedstengt samfunn, er det rekruttert nye deltagere til programmet. Flere av disse er allerede i gang med arbeidspraksis i ulike bedrifter.

Utenforfloken

I 2020 har Norsk Tipping, sammen med Norges Fotballforbund og OBOS, initiert innovasjonsprosjektet «Utenforfloken». Målet er å forebygge at barn og unge faller utenfor i samfunnet.

Utenforskap er en av de største samfunnsutfordringene i Norge, og har blitt ytterligere aktualisert under pandemien. For å skape et prosjekt som kan gjøre en forskjell har vi invitert med flere av våre samarbeidspartnere. Utenforfloken koordineres av innovasjonsbyrået Æra, som bidrar med fagkunnskap og god innsikt. I tillegg binder de sammen flere store samfunnsaktører og bidrar til å skape troverdighet i prosjektet.

Gjennom Utenforfloken skal vi finne nye muligheter for å utvikle løsninger som forebygger utenforskap i samfunnet. Vårt mål er å finne fram til minst ett innovasjonsprosjekt som vi og våre samarbeidspartnere kan løfte i fellesskap. Sammen skal vi skape arenaer for tilhørighet og på best mulig måte tilrettelegge for aktiv deltakelse i samfunnet. Prosjektperioden avsluttes våren 2021, og deretter står deltakerne fritt til å løfte og gjennomføre de beste løsningene, enten alene eller i fellesskap.

Folkehelse

Prioriteringen av folkehelse i selskapets samfunnsansvarsarbeid løses gjennom initiativ og prosjekter med mer indirekte påvirkning. Selskapets arbeid for å forebygge spillproblemer er bærebjelken i så måte, da spilleavhengighet påvirker folks mentale helse i svært stor grad. På andre områder bidrar arbeidet for like muligheter, fremme av gode rollemodeller og forhindre utenforskap alle til folkehelsen.

 

Del artikkelen: