Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk  med de tilpasninger som er en følge av Norsk Tippings særskilte karakter i henhold til lov om pengespill m.v. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven).

Norsk Tipping AS er underlagt pengespilloven. Loven bestemmer at et statlig aksjeselskap, hvor staten eier alle aksjene, skal være spillselskap.  Det er Kulturdepartementet som fastsetter vedtektene, oppnevner styret og gir instruks til styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål og retningslinjer.  Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering og forvaltning av selskapet, og skal bl.a. påse at registrering og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Vedtektene fastsetter Kulturdepartementets særskilte instruksjonsrett til selskapet utover ordinær styring gjennom generalforsamling.

Konsolidering

Norsk Tippings datterselskaper har ikke betydning  for å bedømme konsernets stilling og resultat. I tråd med regnskapsloven §3-8 er det derfor ikke utarbeidet konsernregnskap.

Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld. Det er først og fremst verdsettelse av fysiske og immaterielle eiendeler og tilhørende avskrivninger som påvirkes av anvendte forutsetninger om økonomisk levetid. I tillegg er det foretatt vurderinger av eventuelle usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i forbindelse med regnskapsavslutningen i henhold til god regnskapsskikk.  Ledelsen er ikke kjent med vesentlig usikkerhet knyttet til regnskapet og balanseførte verdier.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Effekten av valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

Driftsinntekter, premier og provisjoner

Som spillinntekter regnes spillernes brutto innsatsbeløp.  For spill på spillterminaler (Belago og Multix)  og nettbaserte spill vil spillerne normalt gjennomføre flere spill i samme spillsesjon med gjenspill av eventuelle premier. Hvert enkelt spill (innsats med påfølgende trekning og eventuelt utbetaling av premie) anses regnskapsmessig som egne transaksjoner uavhengig av spillsesjoner.

Bokføringen av spillinntekter og tilhørende premier og provisjoner korresponderer ikke fullt ut med kalenderåret men følger kalenderens ukesinndeling. I 2020 omfatter spillrelaterte inntekter og kostnader 53 spilleomganger/ uker. Spillinnsatsene med tilhørende forventet premieandel for flerukesspill er periodisert på hver av de gjeldende omgangene/ukene. Provisjonen er tilsvarende avgrenset.

Inntekter fra øvrig salg resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Skatt

Selskapet er unntatt fra beskatning.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Forskning og utvikling

Selskapet følger unntaksregelen i regnskapsloven §5-6 for kostnadsføring av utgifter knyttet til grunnleggende forskning og utvikling. Selskapet har i liten grad denne type aktiviteter.

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer balanseføres og nedskrives etter forventet levetid. Dersom virkelig verdi av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til virkelig verdi. Virkeligverdi  er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere, enten direkte eller som forutsetning for selskapets øvrige kontantstrømmer.

Selskapets utviklingsaktiviteter knyttet til egenutvikling av programvare, spillkonsepter, distribusjonskanaler og systemer vurderes ihht NRS 19 immaterielle eiendeler. Utviklingsaktiviteter som tilfredsstiller kriteriene balanseføres og  avskrives over forventet økonomisk levetid.

Datterselskap/tilknyttede selskap

Datterselskap og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Investeringene nedskrives til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap og tilknyttede selskap er inntektsført samme år som det er vedtatt i selskapenes generalforsamling.

Fordringer

Kommisjonærfordringer, kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

Pensjoner

Selskapet har ytelsesbaserte pensjonsordninger som vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.

Selskapet benytter seg av korridormetoden for regnskapsføring av effekter av pensjonsforutsetningene. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 % ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Merverdiavgift

Norsk Tipping AS sin ordinære virksomhet er unntatt fra merverdiavgift ihht merverdiavgiftsloven §5b første ledd nr.6. Kostnader og investeringer er som hovedregel inkludert mva.

Korrigering av egenkapitalen

I disponeringen av resultatet for 2019 ble det avsatt et lavere beløp til bingoentreprenørenes overskuddsformål enn den faktiske overskuddsberegningen iht pengespilloven tilsier. Differansen på 10,92 millioner kroner i  avlagte årsregnskapet for 2019 er korrigert direkte mot egenkapital i 2020. Se note 13. Endringen har ikke resultateffekt.

Omarbeiding av sammenligningstall

Inndelingen av andre driftskostnader i note 3 er justert sammenlignet med tidligere år. Sammenligningstall  for 2019 er oppdatert tilsvarende.

Selskapets virksomhetsområder er fordelt etter spillkategori basert på grunnleggende egenskaper ved spillene.

Spillinntekter per virksomhetsområde

Spillinntekter20202019
Lotterispill11 24310 564
Sportsspill3 5753 797
Skrapespill1 0711 051
Terminalspill4 0606 824
Nettbaserte spill22 64418 030
Totale spillinntekter42 59440 267

Netto spillinntekter per virksomhetsområde (spillinnsatser fratrukkket premieandeler)

Netto spillinntekter20202019
Lotterispill5 5945 266
Sportsspill882947
Skrapespill484458
Terminalspill301503
Nettbaserte spill1 249981
Totale netto spillinntekter8 5108 155

Spillinntektene omfatter kalenderukene 1-53 i 2020 (30. desember 2019- 3. januar 2020).

Selskapets virksomhet er rettet mot det norske markedet. Det er ingen naturlige geografiske markedsinndelinger.

20202019
Lønn og honorarer317323
Arbeidsgiveravgift4951
Pensjonskostnader5160
Andre sosiale tiltak56
Totalt422440
Naturalytelser87

Ytelser til ledende ansatte i 2020

Beløp i tusen krAdm. dir.Styret
Lønn og honorarer2 8481 589
Andre godtgjørelser6
Pensjonskostnader395

Selskapets toppledergruppe består av seks avdelingsdirektører i tillegg til  administrerende direktør.  Gjeldende årslønn for direktørgruppen ligger i intervallet 1,2 millioner kroner til  1,8 millioner kroner med et gjennomsnitt på 1,5 millioner kroner.

Styret fastsetter administrerende direktørs lønn og øvrige betingelser, mens Kulturdepartementet fastsetter honorarene til styret.

Det er ikke inngått særskilte avtaler om pensjon med administrerende direktør utover de generelle betingelser som gjelder for alle ansatte.

Ved ufrivillig fratreden er det avtalt etterlønn på inntil 6 månedslønner dersom annet ikke avtales særskilt.

Det foreligger ingen avtaler om særskilt godtgjørelse ved fratredelse eller lignende for øvrige ansatte i Norsk Tipping AS.

Selskapet har avtaler om alderspensjon med totalt fem nåværende ansatte og fire tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G som sikrer 66 prosent av lønn fra 67 år og andre tilleggsytelser. Denne ordningen er lukket og det inngås ikke  tilsvarende avtaler ved nye ansettelser. Se for øvrig ufonderte pensjonsordninger i note 16.

Selskapets fonderte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Gjeldende honorarsats til styret

VervHonorarsats
Styrelederkr 260 400
Nestlederkr 167 200
Styremedlemkr 142 500
Fast møtende 1. varamedlemkr 93 100
Leder revisjonsutvalgkr 58 300
Medlem revisjonsutvalgkr 40 400
Leder kompensasjonsutvalgkr 15 600
Medlem kompensasjonsutvalgkr 7 300

Vararepresentanter godtgjøres med kr 7 900 pr. fremmøte.

Det er ingen bonusordninger i selskapet, verken for ledere eller øvrige ansatte.

Antall årsverk i 2020 var 435, mens det i 2019 var 430.

Selskapet yter boliglån til ansatte med samme betingelser som Statens Pensjonskasse. I tillegg kan ansatte søke om kortsiktige lån på inntil 4 månedslønner. Se note 8 og11. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til adm. dir, styreleder eller andre nærstående.

Revisor, beløp i tusen kr20202019
Ordinær revisjon481379
Andre attestasjonstjenester177
Skatterådgivning00
Andre tjenester6758
Totalt564444
Beløp i mill. kr.20202019
Drift av anlegg og maskiner424435
Telekommunikasjon2727
Reklame241278
Kostnader til Lotteri- og stiftelsestilsynet4239
Konsulentbistand og honorarer10483
Distribusjon og fraktkostnader4439
Trykksaker og rekvisita2936
TV- produksjon3025
Øvrige kostnader6267
Sponsor og profilering132111
ID- og betalingsløsninger184175
Totalt andre driftskostnader1 3191 315

Finansinntekter

Beløp i mill. kr.20202019
Renteinntekter2057
Andre finansinntekter011
Finansinntekter datterselskaper og tilknyttede selskaper00
Kursgevinst918
Totale finansinntekter2986

Finanskostnader

Beløp i mill. kr.20202019
Rentekostnader11
Andre finanskostnader00
Kurstap2013
Totale finanskostnader2114

Selskapet har konti i NOK, EUR, SEK og USD. Innestående på valutakonti er normalt begrenset i forhold til behov knyttet til løpende drift. Premietransaksjoner i spill som avholdes i samarbeid med øvrige regulerte spilltilbydere (Vikinglotto, Eurojackpot) gjennomføres i EUR og medfører at selskapet i perioder kan ha større beholdning av EUR.

I henhold til selskapets vedtekter overføres fri likviditet utover 2,5 prosent av netto spillinntekter foregående år hver måned til selskapets kontolån til statskassen i Norges Bank. Rentebetingelsene for innskuddet følger statens foliorente for innskudd.

Selskapet har ingen valutaterminkontrakter.

Varige driftsmidler

Beløp i mill. kr.KunstKjøretøyMask., utstyr og inventarTomter, byggTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.2020111 7224852 210
Avgang i året--00
Tilgang i året-1871187
Anskaffelseskost pr 31.12.2020111 9094862 398
Akk. av- og nedskrivninger-11 6723362 010
Bokført verdi pr 31.12.20201-237150388
 
Årets avskrivning--532577
 
Avskrivningsplan (lineær)Ingen avskr.5 år3-6 år10-25 år

Selskapet har enkelte uvesentlige kostnadsførte leieavtaler vedrørende biler, kontormaskiner og utstyr.

Immaterielle eiendeler

Beløp i mill. kr.IT- infrastrukturSpill og spillapplikasjonerDistribusjonskanalerAvtalerTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.202029118033012813
Avgang i året-
Tilgang i året-----
Anskaffelseskost pr 31.12.202029118033012813
Akk. av- og nedskrivninger26617832612781
Bokført verdi pr 31.12.20202524032
 
Årets avskrivning1512018
 
Avskrivningsplan (lineær)5 år3-7 år5-7 år3 år

Immaterielle eiendeler vedrører utviklingsprosjekter som er gjennomført i selskapets regi. Prosjektene vedrører utvikling av nye løsninger eller tilpasninger av innkjøpte løsninger fra eksterne leverandører.

Det forventes at samlet inntjening av balanseførte eiendeler minst motsvarer tilvirkningskostnad. Kostnader knyttet til lønn og andre personalkostnader til ansatte som er engasjert i utviklingsarbeidet er ikke balanseført siden selskapet ikke har pålitelig måling av dette.

Av- og nedskrivninger

20202019
Immaterielle eiendeler1864
Driftsmidler77125
Totale avskrivninger95189
FirmaAnskaffet i årForretn. kontorEierandelStemmeandelKostpris på aksjepostenBokført verdi
Datterselskaper
Norske Spill AS2009Hamar100 %100 %11
Sum datterselskaper11
 
Tilknyttede selskaper
Buypass AS2006/2009/2011Oslo50 %50 %3232
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS2018Hamar25 %25 %11
Sum tilknyttede selskaper3434
Totalt3434

I henhold til regnskapslovens § 3-8 andre ledd  er datterselskapet ikke konsolidert inn i Norsk Tipping AS sitt regnskap. Begrunnelsen for å utelate selskapene fra konsolidering er at de ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Årsregnskapet for Norske Spill AS er ikke avlagt.

Årsregnskapet for Buypass er ikke avlagt. Det foreløpige konsernregnskapet for Buypass AS viser et overskudd på 23 mill.kr og en egenkapital på 183 mill. kr. Det ble ikke inntektsført utbytte i 2020.

Selskapet Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS ble stiftet 1.10.2018. Selskapet er etablert som et joint venture i samarbeid med tre andre statlige spillselskap. Selskapet hadde i 2019 et overskudd på 55 tusen kroner og en egenkapital på 6,1 mill.kr

Beløp i mill. kr.20202019
Kortsiktig gjeld til selskaper i samme konsern00
Kortsiktig gjeld til tilknyttet selskap1816
Kortsiktige fordringer på selskaper i samme konsern00
Kortsiktige fordringer på tilknyttet selskap00

Transaksjoner med nærstående parter

Kjøp av varer og tjenester20202019
Buypass AS (tilknyttet selskap)191187
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS88
Totalt199195

Kjøp av varer og tjenester fra Buypass AS knytter seg til ID- og betalingstjenester knyttet til spillene. Tjenesten er konkurranseutsatt etter lov om offentlige anskaffelser.

Beløp i mill. kr.20202019
Langsiktige lån til ansatte*)1315
Øvrige fordringer3126
Totalt4441

*) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.

Norsk Tipping AS foretar ukentlige etterskuddsvise oppgjør med kommisjonærene ved autogirotrekk.  Fordringene er i stor grad sikret gjennom depositum og garantier fra kommisjonærene. Trekket følger ukedagene, og saldo ved årsskifte vil ha variasjoner som følge av dette.

Andre fordringer består av forskuddsbetalte/periodiserte kostnader og øvrige kundefordringer med forfall kortere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Beløp i mill. kr.20202019
Kundefordringer05
Forskuddsbetalte kostnader5754
Personallån/ lønnsforskudd *)67
Øvrige kortsiktige fordringer5764
Totalt121130

*) Personallån/ lønnsforskudd til ansatte har løpetid inntil 4 år. Rentefordel blir fordelsbeskattet.

Norsk Tippings aksjekapital består av 3 aksjer, hver av dem pålydende kr 50 000.

Staten v/Kulturdepartementet eier 100 prosent av aksjene.

I henhold til pengespilloven og retningslinjer fra Kulturdepartementet har selskapet et investeringsfond.

Investeringsfondet inngår opptjent egenkapital på linje med annen egenkapital.

Beløp i mill. kr.AksjekapitalBundet egenkapitalfondInvesteringsfondAnnen egenkapitalSum
Egenkapital per 31.12.20190,151509337496
Korrigering av egenkapital0-11-11
Egenkapital per 1.1.20200,151509326485
 
Årets endring i egenkapital
Tilført fra årets overskudd61676167
Årets overføringer til overskuddsmottakerne-6167-6167
 
Samlet bevegelse i regnskapsåret00
Egenkapital per 31.12.20200,151509326485
Beløp i mill. kr.20202019
Depositum kommisjonærer3030
Bonuspotter knyttet til spillene10490
Skyldig feriepenger3534
Gjeld spillerkonti351303
Periodiseringer39474
Totalt913531

Restoverskudd og disponeringer tilsvarer årets overskuddsdisponering fratrukket  forskuddsutbetalinger/ disponeringer til overskuddsmottakerne basert på opptjent overskudd gjennom året.

Forskuddsutbetalinger og disponeringer til overskuddsmottakerne

Beløp i mill. kr.20202019
Helse- og rehabilitetsformål111104
Bingoentreprenørenes overskuddsformål1737
Grasrotmottakere460458
Idrettsformål770749
Kulturformål1515
Regjeringens gave til DNTs jubileum00
Totalt13741363

Restoverskudd til utbetaling

Beløp i mill. kr.20202019
Årets overskuddsdisponering61675545
Forskuddsutbetalinger13741363
Totalt47934182

Norsk Tipping AS har både fonderte og ufonderte pensjonsordninger. De fonderte pensjonsordningene administreres av SPK, se nærmere beskrivelse av ordningen nedenfor. De ufonderte ordningene gjelder alderspensjonsavtaler for ansatte og tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G, samt to pensjonsavtaler for tidligere ledende ansatte.

I tillegg har selskapet ved enkelte anledninger inngått avtaler om driftspensjon med enkeltansatte ved fratreden som følge av organisasjonsmessige endringer.

 

Statens Pensjonskasse   

Beskrivelse av ordningen:

Norsk Tipping AS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Statens Pensjonskasse.  Pensjonsordningen omfatter ytelser etter lov om Statens Pensjonskasse (pensjonsloven).  Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. I tillegg gjelder beregningen for ytelser fra 62 år etter AFP-ordning for statlig sektor. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Selskapets andel av premien kostnadsføres løpende under lønns- og personalkostnader.

Premiefastsettelse og beregning av pensjonsforpliktelser for SPKs pensjonsordning skjer etter aktuarmessige prinsipper.  Ordningen er ikke fondsbasert, men basert på en simulert forvaltning av pensjonsmidler (fiktive fond) som om 65% av midlene var plassert i statsobligasjoner og 35% til avkastning tilsvarende Statens pensjonsfond utland. Utbetalingen av pensjoner er garantert av staten (pensjonsloven § 1). Pensjonsordningen kan ikke flyttes på samme måte som en privat pensjonsordning, og denne beregningen forutsetter at ordningen videreføres i SPK.  I simuleringen legges det til grunn at obligasjonene holdes til utløpstidspunkt.  Pensjonsmidlene verdsettes til bokført verdi.

Fonderte pensjonsordninger

Pensjonskostnad

Beløp i mill. kr.20202019
Nåverdi av årets pensjonsopptjening4746
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen1621
Avkastning på pensjonsmidler-23-22
Ansattes egenandel til pensjonsordningen-6-6
Administrasjonskostnader11
Netto pensjonskostnad før amortisering3539
Resultatført virkning av estimatavvik1312
Periodisert arbeidsgiveravgift1)88
Netto pensjonskostnad fonderte pensjonsordninger5560
 
Antall yrkesaktive med i beregningen445437

1) Arbeidsgiveravgift er netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse multiplisert med gjeldende prosent for arbeidsgiveravgift. Netto aktuarmessige gevinster og tap som ikke er innregnet i balansen

Pensjonsforpliktelse

Beløp i mill. kr.31.12.202031.12.2019
Beregnede pensjonsforpliktelser974906
Arbeidsgiveravgift5552
Pensjonsmidler (til markedsverdi)-587-540
Netto påløpt pensjonsforpliktelse441418
Ikke resultatført virkning av estimatavvik-321-310
Netto pensjonsforpliktelser120108

Økonomiske forutsetninger

20202019
Diskonteringsrente1,50 %1,80 %
Forventet avkastning på fondsmidler2,40 %4,20%
Forventet lønnsregulering2,00 %2,25 %
Forventet G-regulering1,75 %2,00 %

Som økonomiske forutsetninger er NRS(V) Pensjonsforutsetninger (september 2020) lagt til grunn. Endringene i forutsetningene fra beregningstidspunktet til balansedagen vurderes ikke å ha vesentlig effekt på regnskapet.

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Beregningene er basert på dødelighetforutsetninger etter K2013.

Ufonderte pensjonsavtaler og driftspensjon

Selskapet har ufonderte pensjonsavtaler som nevnt i note 2, samt avtaler med  enkelte ansatte om driftspensjon i forbindelse med fratreden i selskapet.  Avtalen om driftspensjon  gir rett til 66% av lønn inntil fylte 67år.

Beløp i mill. kr.Ufonderte avtalerDriftspensjon
Avsetning per 01.01580,9
Ny avsetning/kostnad i perioden20,5
Utbetalt i 202020,4
Forpliktelse per 31.12581,0

Avsetning/kostnad i perioden er i sin helhet belastet regnskapet for 2020.

Samlede pensjonsforpliktelser

Beløp i mill. kr.20202019
Ufonderte pensjonsordninger 5858
Fonderte pensjonsordninger 120108
Driftspensjon11
Totale pensjonsforpliktelser179167

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundet skattetrekk med 20,05 mill. kr. Overskuddslikviditet overføres månedlig til kontolån til Staten i Norges Bank. Dette er klassifisert som bankinnskudd. Saldo på kontolån til staten pr 31.12.2020 er 4 980 mill.kr.

Del artikkelen: