Ansvarlig virksomhet

Flere sliter med pengespill

Flere nordmenn har problemer med pengespill nå enn for fire år siden. Norsk Tippings viktigste oppgave er å snu denne utviklingen.

Både den siste befolkningsundersøkelsen om pengespill, Norsk Tippings Playscan-indeks og antall henvendelser til hjelpeorganisasjoner viser at pengespillproblemer er økende i Norge.

Som den største tilbyderen av pengespill i Norge, må Norsk Tipping ta et betydelig ansvar for å snu den negative trenden. Denne ambisjonen er løftet høyt opp i virksomhetsstyringen, med tydelig formulerte mål. Utviklingen legges på bordet til selskapets ledelse hver måned, og både styret og Kulturdepartementet holdes løpende orientert om arbeidet.

Ambisjonen er å bidra til at neste befolkningsundersøkelse viser positive resultater.

3.1 Pressekonferanse bef.undersøkelse. Foto UiBFra pressekonferansen hvor LST og UiB la fram resultatene av befolkningsundersøkelsen. Foto: UiB

Betydelig økning

Befolkningsundersøkelsen om penge- og dataspillproblemer i Norge utføres av Universitetet i Bergen for Lotteritilsynet. Den kartlegger utbredelse og utvikling av problem- og risikospill i befolkningen hvert fjerde år.

Undersøkelsen for perioden 2015-2019 ble lagt fram i juni 2020. Den viser at det er 55 000 problemspillere og 122 000 moderate risikospillere i Norge. Det er en økning med ca. 21 000 problemspillere og ca. 50 000 problem- og risikospillere siden undersøkelsen i 2015. 

Rapporten peker på mulige årsaker til økningen:

  • Økende omsetning
  • Flere spiller
  • Økt tilgjengelighet (langt flere spiller over nett)
  • Mer reklameeksponering
  • Sterkere innvirkning fra reklame
  • Flere spiller spill med høy risiko

Det er nettkasinospillene som skaper de største problemene. Studien peker også på at markedsføring av pengespill oppleves som mer problematisk for risikospillere enn hva man har kartlagt tidligere.

Selv om det ikke først og fremst er Norsk Tippings spill som peker seg ut som problematiske, er det åpenbart at selskapet har en viktig rolle i å snu utviklingen. Mot slutten av 2020 innførte vi flere særskilte tiltak ut over det allerede eksisterende ansvarlighetsrammeverket, for å motvirke utviklingen. Dette følges opp i selskapets handlingsplan for 2021. Der fremgår det at selskapet vil styrke ansvarlighetsrammeverket generelt, og innenfor kasinospill spesielt. I tillegg vil selskapet ha fokus på å utvikle trygge og attraktive lotterispill, som er en kategori som har lavere iboende risiko for å utvikle problemfylt spilleatferd.

Norsk Tippings kategorisering av risikospill

Det finnes forskjellige måter å kategorisere risikospillere på. Ulike selskap gjør dette ulikt, og det ligger ulike kriterier til grunn for hvordan man bedømmer risiko. Terskelen for hva som må til for å vurdere en spiller til å være i en sone for høy, middels eller lav risiko middels risiko, settes ulikt.

Innenfor rammene av obligatoriske tapsgrenser og et for øvrig strengt ansvarlighetsrammeverk, har Norsk Tipping en streng tolkning av indikatorene for risikovurdering. Målet er å fange opp risikoatferd tidlig, slik at man kommer i målgruppen for forebyggende tiltak og kommunikasjon tidlig. I gjennomsnitt taper en rød spiller hos Norsk Tipping ca. 1900 pr. måned.

I arbeidet med terskler for grønn, gul og rød atferd, har Norsk Tipping tilstrebet å komme så nær definisjonene for lav, middels og høy risiko i Lotteritilsynets befolkningsundersøkelse som mulig. Norsk Tipping benytter verktøyet Playscan for å måle sannsynlighet for utvikling av spilleproblemer.

Alle transaksjoner fra alle kunder i Norsk Tipping følges av spillmonitoren Playscan, som igjen gir den enkelte kunde informasjon om sunn eller usunn spilleadferd. Playscan er et analyseverktøy som ser på endringer i spilleatferd for å finne risiko for å utvikle problemer med spill. Verktøyet er ikke et diagnoseverktøy for å konstatere spilleavhengighet, men gir en pekepinn på risikoen etter atferdsendringer, basert på analyse av en lang rekke kriterier i kundenes spilleatferd. Totalkonsum av tid og penger og intensitet i spillingen er to av en lang rekke kategorier der ulike atferdsindikatorer sorteres og analyseres.

Summen av Playscan-informasjon for hele kundemassen kalles Playscan-indeks. Den brukes som en indikasjon på hvor godt selskapet lykkes med å forebygge spilleproblemer. En indeks i pluss indikerer en utvikling i retning sunnere (grønn) spilladferd. Er indeksen negativ, går den i retning mer usunn (rød) spillatferd.

Norsk Tipping nådde ikke målet om en positiv Playscan-indeks for 2020. Utviklingen underbygger dermed funnene i befolkningsundersøkelsen. Det er verdt å merke seg at den største påvirkningen for Playscan-indeksens negative utvikling skyldes spillere som hadde en glidning fra grønn til gul status, altså fra lav risiko til moderat risiko. Det er færre røde spillere, altså spillere med høy risiko, i 2020 enn året før.

SpillkategoriGrønnGulRød
Total for NT 202070%17%13%
Instaspill 202021%36%43%
Lotterspill 202089%8%2%
Sport 202033%35%32%
Terminalspill 202011%54%35%
 
Total for NT 201971%16%13%
Instaspill 201922%28%50%
Lotterispill 201991%7%2%
Sportspill 201939%37%24%
Terminalspill 201914%46%40%

Tallene inkluderer ikke fysiske Flax-lodd.

SpillkategoriGrønn GGRGul GGRRød GGR
Total for NT 20205 734 190 4481 394 919 4861 034 665 456
Instaspill 2020261 792 981448 023 301542 067 859
Lotterspill 20205 147 900 248470 398 145107 009 194
Sport 2020292 381 722312 834 248280 392 232
Terminalspill 202032 115 497163 663 793105 196 171
 
Total for NT 20195 425 712 4611 205 899 7921 025 885 589
Instaspill 2019215 177 156274 831 478489 232 748
Lotterispill 20194 771 674 115347 641 585109 528 410
Sportspill 2019368 781 488351 686 124227 097 485
Terminalspill 201970 079 703231 740 605200 026 945

Tallene inkluderer ikke fysiske Flax-lodd.

SpillkategoriAnt GrønnAnt GulAnt Rød
Total for NT 20202 006 154261 14174 494
Instaspill 2020501 066180 71759 633
Lotterspill 20201 932 125212 51355 869
Sport 2020357 481113 37639 388
Terminalspill 202033 25633 53317 785
 
Total for NT 20191 959 727179 23171 382
Instaspill 2019424 116120 63653 845
Lotterispill 20191 890 367140 38154 016
Sportspill 2019371 78288 11335 165
Terminalspill 201953 09244 21827 549

Tallene inkluderer ikke fysiske Flax-lodd.

Kasino har høyest risiko

Årsaken til den negative utviklingen er sammensatt. Noe kan skyldes at Norsk Tipping kanaliserer høyinvolverte spillere fra konkurrerende selskap. Myndighetenes stadig bedre verktøy for å gjøre det vanskelig for uregulerte aktører å markedsføre seg og selge spill til nordmenn, bidrar trolig vesentlig til denne utviklingen. Samtidig ser vi at en større andel av Norsk Tippings både nye og eksisterende kunder, som tidligere holdt seg til lotterier og Flax, nå i større grad prøver ut risikospill. Kasinospill på nett er generelt det pengespillet som skaper flest spilleproblemer. Derfor er det bekymringsfullt at denne typen spill har økt både i omsetning og antall spillere de siste årene.

I debatten etter at befolkningsundersøkelsen ble presentert, trakk enkelte frem Norsk Tippings Belago-terminaler som et hovedproblem. Det er riktig at Belago har svært høy andel risikospillere. Likevel er antallet kunder så lavt, og antallet som oppgir Belago som hovedproblemspill hos Hjelpelinjen så få (0,4 prosent) at en diskusjon om Belago ikke bør stå i veien for en diskusjon om de spilleformene som skaper mest problemer.

Vinteren 2021 jobber Norsk Tipping med revisjon av strategien for nettkasino, der målet er å motvirke utviklingen av økt andel røde spillere også på egne nettbaserte spill.

Vi ser at andelen røde spillere øker også på våre egne nettbaserte spill, selv om tilbudet ikke markedsføres. Økende spilleproblemer knyttet til nettkasino har vært en kilde til bekymring i lang tid. Vinteren 2021 jobber Norsk Tipping med revisjon av strategien for nettkasino, der målet er å motvirke denne utviklingen. Kasinospillene skal adresseres spesielt i utviklingen av nye ansvarlighetsverktøy. Også andre tiltak er i støpeskjeen.

Hjelpelinjen 2020

Hjelpelinjen for spilleproblemer drives i et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Statistikken fra Hjelpelinjen viser en nedgang i antall henvendelser i 2020. Nedgangen er tydeligst i mars og april, altså perioden da samfunnet var som mest preget av hjemmesitting. Ifølge Lotteritilsynet er tendensen den samme i Sverige og Danmark.

I 2020 lanserte Hjelpelinjen en chattjeneste for sine brukere, og det er nå mulig å ta kontakt via chat, telefon og e-post. For å få et mest mulig riktig bilde av hvilke spill som er problematiske for de som tar kontakt bruker Hjelpelinjen resultatene fra førstegangssamtalene. På den måten unngår man å telle samme spiller flere ganger. En del som tar kontakt nevner også flere spill som problematiske.

Antallet samtaler om pengespill har falt med 3 prosent fra 621 til 601 henvendelser, samtidig som det har vært en sterk økning i bruk av nettsidene til Hjelpelinjen som fikk en ny drakt i 2020. Hjelpelinjen vurderer det som at man trolig ser en effekt av at det har vært vanskeligere for folk å ta kontakt i en periode der man har vært tettere på familien enn ordinært.

Som tidligere år er det samtaler om kasinospill som dominerer: I halvparten av henvendelsene oppgir spillerne kasinospill på nett som sitt hovedproblemspill. Det er verdt å merke seg at kun ca. 287 000 nordmenn spiller nettkasino, mens rundt 2 millioner nordmenn spiller lotterispill. I samtalene om kasinospill blir utenlandske aktører nevnt som tilbyder alene i 47 prosent av samtalene, Norsk Tipping alene i fire prosent av samtalene, og begge i 34 prosent av samtalene.

Hovedproblemspillet (eller det eneste)TallProsent
Kasinospill (nett)23051 %
Odds, inkluldert liveodds7617 %
Poker225 %
Bingo204 %
Databingo30,7 %
NT Belago20,4 %
Hestespill123 %
NT terminal (Multix)30,7 %
Lotto, Vikinglotto, Eurojackpot‚ Extra, Joker, Keno og Nabolaget51 %
Tipping40,9 %
Skrapespill51 %
Andre pengespill72 %
Pengespill, men ikke spesifisert5813 %
Dataspill (spill som ikke er pengespill)30,7 %
Totalt450100 %
Del artikkelen: