Ansvarlig virksomhet

Ny kunnskap, nye verktøy og grenser

Norsk Tipping har som ambisjon å være verdensledende på ansvarlig spill. Stadig bedre vern for spillerne bygger på systematisk bygging av kunnskap om hvordan spillerne agerer, hva som skaper problemer og hvordan tiltakene bør være konstruert for å virke best mulig.

Ansvarlighetsmiljøene i Norsk Tipping har lange tradisjoner for å samarbeide med anerkjente forskningsmiljøer, og selskapet bruker selv forskningsbasert metodikk for å skaffe mer kunnskap som kan brukes i forebyggende arbeid. Den viktigste nøkkelen til kunnskap, er Norsk Tippings kundedatabase med data om hvordan spillerne agerer. Kundedata på aggregert nivå er kilde til utvikling av nye forebyggende tiltak og for forskere unik innsikt i hvordan ulike tiltak virker.

2020

Covid-19-pandemien påvirket spilltilbudet sterkt i 2020. Det aller meste av aktiv idrett over hele verden sto stille. Stengningen av terminalspillene Multix og Belago utestengte en stor gruppe spillere fra tilbudet de var vant til å bruke jevnlig. Hjemmekontor og permitteringer ga mange en annerledes hverdag. Gjennom analyser og kundeundersøkelser har Norsk Tipping fulgt spesielt med på hvordan dette har påvirket spillerne, og kunnskapen er verdifull i videre arbeid med forebygging.

Innstramming i desember

Først mot slutten av året så vi klare tegn på at kundemassen og omsetningen beveget seg i retning høyere risiko: Flere spillere i risikosonen og høyere andel av inntektene i rød kategori. En serie strakstiltak ble innført for å stanse den negative utviklingen. Tiltakene hjalp noe, men ikke nok til at den samlede utviklingen i 2020 endte på positiv side.

Dette er noen av tiltakene:

  • Månedsgrense for nettbaserte spill redusert fra 10 000 til 7 500 kroner.
  • Dagsgrense for samme spillgruppe redusert fra 4 000 til 2 000 kroner.
  • Stopp av all direkte kommunikasjon til kunder 18-25 år.
  • Obligatorisk spillepause etter 1 times spill utvidet fra 90 sekunder til 15 minutter.
  • Flere nedkjølende tiltak for KongKasino, Norsk Tippings nettkasino.

Tiltakene skulle i utgangspunktet vare ut januar, men selskapet erfarte at det er nødvendig med mer tid og innsikt for å vurdere om, og i tilfelle hvilke, tiltak som skal avsluttes og hvilke som bør forlenges. Alle tiltakene ble derfor forlenget ut i 2021.

Obligatoriske pauser

Regulerende myndigheter i flere land stiller krav til obligatoriske pauser. Dette er anbefalt av forskere på spilleavhengighet basert på hypotesen om at en tvungen pause skal få spilleren ut av «spilltransen», og da få mulighet til å tenke seg om.

Forskningsgrunnlaget bak tiltaket har imidlertid vært dårlig. Forskere har vært uenige om hvorvidt en spillepause virker nedkjølende eller om den skaper et spillesug. Norsk Tipping ønsket å lære mer om hvilken type obligatorisk spillepause som har best forebyggende effekt og minst uønsket effekt, for eksempel i form av at spillerne velger uregulerte aktører i stedet.

I 2020 gjennomførte Norsk Tipping et forskningsprosjekt i samarbeid med forskerne Michael Auer og Mark Griffiths.  Hovedhensikten var å finne den varianten av en obligatorisk pause som har best forebyggende effekt og minst risiko for negativ kanalisering. Effekten av pauser på 90 sekunder, 5 minutter, og 15 minutter indikeres ved å se på tidsrommet mellom endt pause og starten på en ny spillrunde. Et lengre opphold før neste spillrunde viser at pausen hindrer spilleren fra å spille, og avslutter en mulig tilstand av dissosiasjon.

Resultatene fra undersøkelsen viser at det lengste tidsoppholdet ble observert hos spillerne med 15 minutters spillepause. For disse var tidsrommet mellom pausens slutt og frem til neste spillrunde 13 ganger lenger enn for spillerne med 90 sekunders pause. Det tyder på at lengre pauser har bedre effekt. Når heller ingen funn fra undersøkelsen tilsier at obligatoriske pauser medfører økt risiko for negativ kanalisering, men spillerne derimot fortsetter å spille hos Norsk Tipping, er det gode grunner til å innføre pauser på 15 minutter.

Våren 2021 publiseres artikler basert på forskningsprosjektet. Det er ventet at resultatene vil være av stor internasjonal interesse, spesielt siden dette har vært en eksperimentell studie med virkelige spillerdata fra Norsk Tipping. For selskapets del la undersøkelsen grunnlaget for endringen av obligatorisk spillepause i desember.

Signal 2020

Selskapet har et sterkt ansvarlighetsrammeverk, men ser potensial for å utvikle mer personaliserte tiltak som treffer flere, bedre. Data om kundenes atferd er tilgjengelig i sanntid, og har gjort det mulig for Norsk Tipping å utvikle en helhetlig løsning for hendelsesbasert, personalisert spilleroppfølging. I løpet av 2020 har et dedikert innovasjonsteam jobbet stegvis med å utvikle løsningen, som skal interagere med kunden basert på algoritmer og ved hjelp av maskinlæring. Målet er å forebygge, oppdage og reagere på uheldig spillatferd, og ta initiativ til nye tiltak når det er grunnlag for det. Innovasjonen er nok et eksempel på verdien av Norsk Tippings kundedata.

Proaktive samtaler

En proaktiv samtale er en kundesamtale over telefon rettet mot spillere med risikofylt spilleatferd og med høyt tap hos Norsk Tipping. Kundene informeres og bevisstgjøres om eget spilleforbruk og om mulige frivillige tiltak for å begrense spillingen. Tiltakene kan være å redusere og låse tapsgrensene, utestenging og pauser ett eller flere spill. Kundebehandlerne hjelper kundene med å utføre konkrete tiltak, og om nødvendig informerer de om hjelpe- og behandlingstilbud.

I 2020 fokuserte Norsk Tipping på fire målgrupper for proaktive samtaler:

  • Unge spillere mellom 18-30 år som har tapt mest penger siste 6 måneder,
  • Kunder som har tapt mest penger under Koronaen,
  • Kunder med høyt tap på Instaspill siste 6 måneder og
  • Kunder med høyt tap på Multix/Belago siste 12 måneder.

I løpet av 2020 ble det gjennomført proaktive samtaler med 2040 kunder, tatt 752 oppfølgingssamtaler og sendt ut brev til 229 kunder som ikke svarte på telefon etter gjentatte forsøk på en proaktiv samtale. For året under ett ble det avtalt tiltak med 67 prosent av spillerne.

89 prosent av de som får en slik telefon er positive til tiltaket og bare 2,5 prosent er negative. 8,5 prosent er nøytrale.

Gamban pengespillfilter

Fra november 2020 tilbyr Norsk Tipping et frivillig og gratis «spillfilter» for bruk på pc og mobiltelefon, kalt Gamban. Når tjenesten er installert og aktivert på PC/Mac, telefon eller nettbrett, sperrer det tilgang til alle typer pengespillsider, inkludert Norsk Tippings spilltilbud.

Filteret vil være et effektivt supplement til selskapets ansvarlighetstjenester, som pauser, utestengelser, tapsgrenser, henvisning til andre hjelpetilbud osv.

Lisenser til filteret deles ut i forbindelse med proaktive samtaler eller ved at spiller eller pårørende kontakt med Kundeservice. I tillegg til å dele ut lisenser gjennom proaktive samtaler, er det også inngått avtale med Spillavhengighet Norge som kan dele ut lisenser til egne brukere.

I 2020 ble det i alt tildelt 306 lisenser til spillere og pårørende.

Del artikkelen: