Menneskene

Interessenter

Norsk Tipping er et stort, statlig selskap. Det forventes at vi tar del i samfunnsdebatten, bidrar til informasjonsdeling og lytter til synspunkter som påvirker selskapet.

Norsk Tipping har gjennom flere år ført en åpen dialog med selskapets interessenter. Det er avgjørende for at Norsk Tipping skal kunne lykkes med samfunnsoppdraget. Interessentene utgjør et mangfold av personer, organisasjoner og kompetanse, men har til felles at de har innflytelse på Norsk Tippings virksomhet.

Kundene utgjør eksistensgrunnlaget for Norsk Tipping og er derfor svært viktige interessenter, men samfunnsoppdraget krever et bredere interessentarbeid. Derfor er det er viktig for Norsk Tipping å lytte til et bredere felt av samfunnsaktører, blant annet knyttet til ansvarlig spillvirksomhet og utøvelse av gjeldende pengespillpolitikk.

Sentrale interessenter i dette arbeidet er eier, tilsynsmyndigheter og spilleavhengighetsmiljøer.

  • Eier og tilsynsmyndigheter angir rammene for selskapets virksomhet.
  • Spilleavhengighetsmiljøene bidrar til å styrke selskapets ansvarlighetsarbeid, tilfører kunnskap og gir innspill til selskapets praksis.
  • Overskuddsmottakere, leverandører og internasjonale søsterorganisasjoner er andre eksempler på viktige interessenter.

Norsk Tipping ønsker å bidra med faglig kompetanse om spillmarkedet, slik at beslutninger fattes på et best mulig faktagrunnlag. Tabellen under gir en oversikt over ulike interessenter Norsk Tipping er i regelmessig dialog med.

Norsk Tipping har jevnlige kontaktmøter og løpende kontakt om aktuelle temaer med Kulturdepartementet, og det avholdes årlig generalforsamling.

Lotteri- og stiftelsestilsynet fører tilsyn med Norsk Tipping. I tillegg til årlige revisjoner har Norsk Tipping faste kontaktmøter og løpende dialog om aktuelle temaer med tilsynet. Norsk Tipping blir revidert av ekstern revisor. Andre aktuelle tilsynsmyndigheter for Norsk Tipping omfatter Datatilsynet, Arbeidstilsynet og Medietilsynet.

Norsk Tipping fikk i 2020 260.000 henvendelser fra kunder til kundeservice via telefon, e-post, chat og sosiale medier. Selskapet får tilbakemeldinger på hvordan man kan bli bedre, og gir kundene veiledning og brukerstøtte.

Norsk Tipping har faste kontaktmøter to ganger årlig med spilleavhengighetsmiljøet der selskapet informerer om sitt ansvarlighetsarbeid, får spørsmål og tilbakemeldinger fra miljøet, og diskuterer spørsmål av felles interesse. Videre holdes det løpende kontakt ved ulike hendelser og selskapet henter innspill fra miljøene.

Norsk Tipping inviterer overskuddsmottakere til arrangementer i regi av selskapet, og har jevnlige dialog om temaer som blant annet selskapets ansvarlighetsarbeid, utviklingen i pengespillmarkedet, Grasrotandelen, m.m. Fysiske arrangementer ble begrenset i 2020 grunnet smittesituasjonen.

Norsk Tipping har tidligere arrangert fellessamlinger for sine samarbeidspartnere, men har måttet begrense dette i 2020 grunnet pandemien. Det har vært avholdt digitale samlinger. Selskapet har løpende oppfølging av samarbeidsavtaler og samarbeider om arrangementer sammen med sine partnere.

Norsk Tipping er medlem i World Lottery Association (WLA) og European Lotteries and Toto Association (EL). Selskapet en administrativ rolle i Vikinglottoalliansen. I de internasjonale organisasjonene deltar selskapet i felles forum for toppledere, fagforum og arbeidsgrupper. Samarbeidet i WLA og EL omfatter blant annet tre arbeidsgrupper for hhv juridiske og sikkerhetsmessige spørsmål, samt en arbeidsgruppe om ansvarlig spillvirksomhet. Selskapet inngår også i internasjonale strategiske allianser for å utvikle og drifte nye spillløsninger.

Norsk Tipping har faste kontaktmøter mellom selskapet og de ansattes fagorganisasjoner der temaer knyttet til de ansattes arbeidsforhold blir diskutert.

Norsk Tipping har dialog med kjeder og kommisjonærer gjennom selskapets årlige handelskonferanse, kontakt- og informasjonsutvalg, nettverkssamlinger, brukerforum og strategimøter, samt gjennom henvendelser fra kommisjonærer til kundeservice. Temaer i dialogen er blant annet informasjon om planer og strategier, planlegging av felles aktiviteter og tiltak, og brukerstøtte og veiledning. Det er også løpende dialog med aktører i bingobransjen i forbindelse med oppstilling av Belago i bingohaller.

Norsk Tipping har flere kontaktpunkter med ulike leverandører hvor hyppigheten avhenger av avtalens art. Møtene er både av operativ og strategisk karakter. I forbindelse med anskaffelser hender det også at forhandlinger gjennomføres. Ved siden av dette har selskapet regelmessige markedsmøter med formål å bli holdt oppdatert på markedstrender. I forbindelse med koronautbruddet i 2020 ble leverandørkontakten forsterket.

Selskapet har et mediebyrå som gir råd om utvikling, plassering og måling av effekter av medieplasseringer. Selskapet har også direkte kontakt med de største norske mediehusene om innsikt, data og målgrupper i deres medier. Enkelte mediehus har en e-kommisjonæravtale med Norsk Tipping, som følges opp i egen dialog. Henvendelser fra presse følges opp løpende.

Norsk Tippings digitale kommunikasjon blant ansatte har økt i 2020. Intranettet og digitale samhandlingsverktøy har blitt benyttet til å gi informasjon om selskapets aktiviteter og løpende status i beredsskapssituasjonen. Det er avholdt flere felles digitale samlinger for alle ansatte. Ved siden av dette har Norsk Tipping en personalhåndbok, som sammen med resten av kvalitetssystemet, beskriver regler og retningslinjer for ansatte.

Norsk Tipping har dialog med den andre enerettsaktøren, stiftelsen Norsk Rikstoto, om relevante temaer som for eksempel ansvarlighetsarbeid.

Norsk Tipping har løpende kontakt med lokale samarbeidspartnere og næringsliv, Hamar kommune, Innlandet fylkeskommune og andre aktører i lokalsamfunnet. Selskapet inviteres til å holde foredrag og delta i lokal næringsdialog.

Norsk Tipping inviterer politikere til sine arrangementer, og møter politikere som ønsker informasjon om selskapet, om ansvarlighetsarbeidet, pengespillmarkedet og andre faglige temaer som selskapet har kunnskap om.

Del artikkelen: