Effektiv drift

Årsresultat og effektiv drift

Norsk Tipping er ikke som andre spillselskap: Vi skal tilby pengespill på en måte som forebygger de negative konsekvensene av pengespill. Fordi selskapet eksisterer av sosialpolitiske hensyn, er det ikke et mål at Norsk Tippings overskudd skal bli størst mulig.

Norsk Tipping hadde i 2020 følgende årsresultat: 6 167 000 000 kroner

Beløp i mill. kr.2020201920182017
Netto inntekter 8544825382097875
Driftskostnader1955213722732226
Lønns- og personalkostnader422440414399
Overskudd til eier 6167554455235251
Tilbakeholdt verdi013100

Fordi Norsk Tipping eksisterer av sosialpolitiske hensyn, er det ikke et mål i seg selv at selskapet skal tjene mest mulig penger og ha et størst mulig overskudd. Dette skiller oss fra de fleste andre spillselskap. Det er likevel en forventing at Norsk Tipping som et statlig selskap har en mest mulig effektiv og rasjonell drift, for å sikre at mest mulig av selskapets omsetning går til formålene Stortinget har bestemt.

Kravet om at Norsk Tipping skal ha en effektiv drift er nedfelt i pengespilloven , Norsk Tippings vedtekter og Regjeringens eierskapsmelding . I pengespillmeldingen fra 2017 ble også selskapets arbeid med effektiv drift drøftet, og meldingen er klar på at tiltakene for å sikre effektiv drift også må ses i sammenheng med selskapets sosialpolitiske formål. Eksempelvis vil det være naturlig for Norsk Tipping å innføre nye ansvarlighetstiltak som både vil kunne øke kostnadene, og i mange tilfeller også virke omsetningsdempende. Dette er tiltak det likevel er riktig å innføre for å støtte opp under formålet om å forebygge de negative konsekvensene av pengespill.

Norsk Tipping drives stadig mer effektivt. Siden 2016 er overskuddet til formålene økt med 1 175 millioner kroner. I samme periode har netto spillinntekter økt med cirka 830 millioner kroner, og totale kostnader er redusert med cirka 345 millioner kroner.

Nøkkeltall 2016-2020

Netto spillinntekter har økt fra 7,7 til 8,5 milliarder (830 millioner, 11 %).

Totale kostnader er redusert fra 2,7 til 2,4 milliarder (345 millioner, – 13 %)

Dette betyr at kostnadsandelen har sunket fra 35,1 prosent i 2016 til 27,6 prosent i 2020. Nedgangen er et resultat av at Norsk Tipping over år har hatt kostnadseffektiv drift, utvikling av kostnadseffektive digitale løsninger, konkrete effektiviseringstiltak og en målrettet styring av driftskostnader.

Utviklingen i Norsk Tippings totale kostnader påvirkes av flere momenter: Selskapet er i ferd med å transformere seg digitalt. Den økte digitale andelen for lotteri- og sportsspill reduserer kostnadene ved fysisk distribusjon. Selskapet har gjort store investeringer på IT-siden, og lansert og videreutviklet flere spill. Det er utviklet og innført verdensledende verktøy for forebygging av spilleproblemer. Disse har en kostnad i form av investeringer og drift, og er omsetningsdempende. I tillegg medfører de en mer kompleks driftsoperasjon.

For å sikre sikker og stabil drift bruker Norsk Tipping ledende teknologi. Dette krever kompetanse som selskapet er avhengig av å rekruttere eksternt i konkurranse med andre. Kundene setter store krav til innovasjon og utvikling for at Norsk Tipping skal opprettholde attraktiviteten i markedet, som er en nødvendig forutsetning for å nå selskapets sosialpolitiske formål.

Norsk Tipping forventer at behovet for innovasjon og fornyelse vil øke. Selskapet ble omorganisert høsten 2018, og det er innført nye og smidige styringsprosesser hvor detaljerte budsjetter er erstattet av rullerende prognoser og en mer dynamisk tilnærming. Det betyr at selskapet styrer etter en samlet effektivitet med større mulighet for justering og prioritering gjennom året. Summen av dette legger til rette for at selskapet kan bli enda mer effektivt i arbeidet med å utvikle nye og hensiktsmessige løsninger. Norsk Tipping vil fortsette effektiviseringsarbeidet for å gi økt handlingsrom for innovasjon og utvikling.

Del artikkelen: