Formell rapport

Årsregnskap

Resultatregnskap

Beløp i mill. krNote20202019
Driftsinntekter
Spillinntekter142 59440 267
Andre driftsinntekter411
Sum driftsinntekter42 59840 278
 
Driftskostnader
Premieandeler34 08332 111
Spillprovisjoner520620
Lønns- og personalkostnader2
422440
Avskrivninger og nedskrivninger5
95189
Andre driftskostnader2,3

1 3191 315
Sum driftskostnader36 44034 674
 
Driftsresultat6 1585 603
 
Finansinntekter4
2986
Finanskostnader4
2114
 
Årsresultat13
6 1675 676
 
Disponering av årsresultatet:
Tippenøkkelen5 3934 777
Grasrotandelen717697
Bingoentreprenørenes overskuddsformål4055
Tiltak mot spillavhengighet1715
Overført til annen egenkapital0131
Sum disponert6 1675 676

Balanseoppstilling

Beløp i mill. krNote20202019
EIENDELER
 
Anleggsmidler
 
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler5
3149
Sum immaterielle eiendeler3149
 
Varige driftsmidler
Kunst5
11
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5
150173
Kjøretøyer, maskiner, inventar og utstyr5
237103
Sum varige driftsmidler388278
 
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskaper6
11
Investering i tilknyttede selskaper6
3434
Andre langsiktige fordringer8
4441
Sum finansielle anleggsmidler7876
 
Sum anleggsmidler498403
 
Omløpsmidler
 
Fordringer
Kommisjonærfordringer9
711
Andre fordringer10
121130
Sum fordringer191131
 
Bankinnskudd, kontanter og lignende16
6 2085 306
 
Sum omløpsmidler6 3995 437
 
SUM EIENDELER6 8975 840
 
 
EGENKAPITAL OG GJELD
 
Egenkapital
 
Innskutt egenkapital
Aksjekapital11
0,20,2
Sum innskutt egenkapital0,20,2
 
Opptjent egenkapital
Bundet egenkapitalfond12
150150
Investeringsfond12
99
Annen egenkapital12
326337
Sum opptjent egenkapital485496
 
Sum egenkapital485496
 
Gjeld
 
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser15
180167
Sum avsetning for forpliktelser180167
 
Sum langsiktig gjeld180167
 
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld7
12989
Premieforpliktelser186169
Forskuddsbetalt innsatsbeløp174173
Skyldige offentlige avgifter3833
Annen kortsiktig gjeld13
913531
Restoverskudd til utbetaling14
4 7934 182
Sum kortsiktig gjeld6 2335 177
 
Sum gjeld6 4125 344
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 8975 840
Styret i Norsk Tipping AS
Hamar, 11. mars 2021
Linda Bernander Silseth
Styrets leder
Per Olav Monseth
David Hansen
Aysegül Cin
Bjørn Vidar Mathisen
Per Øivind Skard
Linda Reinhardsen Frisvold
Linda Vøllestad Westbye
Åsne Havnelid
Administrerende direktør

Kontantstrømoppstilling

Beløp i mill. krNote20202019
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad6 1675 676
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler5
00
Ordinære avskrivinger5
95189
Nedskrivning anleggsmidler5
00
Endring i kommisjonærfordringer9
-6970
Endring i leverandørgjeld40-9
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger15
1316
Poster klassifisert som investerings-/finansieringsaktiviteter00
Endring i andre tidsavgrensningsposter10
411-1
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter6 6565 941
 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler00
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler5
-187-25
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-187-25
 
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
Utbetaling til overskuddsformål-5 566-5 566
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-5 566-5 566
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter902350
 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse5 3064 954
 
BEHOLDNING AV KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT6 2095 306
Del artikkelen: