Noter

Note 7 – Mellomværende med datterselskaper og tilknyttede selskaper

Beløp i mill. kr.20202019
Kortsiktig gjeld til selskaper i samme konsern00
Kortsiktig gjeld til tilknyttet selskap1816
Kortsiktige fordringer på selskaper i samme konsern00
Kortsiktige fordringer på tilknyttet selskap00

Transaksjoner med nærstående parter

Kjøp av varer og tjenester20202019
Buypass AS (tilknyttet selskap)191187
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS88
Totalt199195

Kjøp av varer og tjenester fra Buypass AS knytter seg til ID- og betalingstjenester knyttet til spillene. Tjenesten er konkurranseutsatt etter lov om offentlige anskaffelser.

Del artikkelen: