Noter

Note 4 – Finansinntekter og -kostnader

Finansinntekter

Beløp i mill. kr.20202019
Renteinntekter2057
Andre finansinntekter011
Finansinntekter datterselskaper og tilknyttede selskaper00
Kursgevinst918
Totale finansinntekter2986

Finanskostnader

Beløp i mill. kr.20202019
Rentekostnader11
Andre finanskostnader00
Kurstap2013
Totale finanskostnader2114

Selskapet har konti i NOK, EUR, SEK og USD. Innestående på valutakonti er normalt begrenset i forhold til behov knyttet til løpende drift. Premietransaksjoner i spill som avholdes i samarbeid med øvrige regulerte spilltilbydere (Vikinglotto, Eurojackpot) gjennomføres i EUR og medfører at selskapet i perioder kan ha større beholdning av EUR.

I henhold til selskapets vedtekter overføres fri likviditet utover 2,5 prosent av netto spillinntekter foregående år hver måned til selskapets kontolån til statskassen i Norges Bank. Rentebetingelsene for innskuddet følger statens foliorente for innskudd.

Selskapet har ingen valutaterminkontrakter.

Del artikkelen: