Noter

Note 2 – Lønns- og personalkostnader

 20202019
Lønn og honorarer317323
Arbeidsgiveravgift4951
Pensjonskostnader5160
Andre sosiale tiltak56
Totalt422440
Naturalytelser87

Ytelser til ledende ansatte i 2020

Beløp i tusen krAdm. dir.Styret
Lønn og honorarer2 8481 589
Andre godtgjørelser6
Pensjonskostnader395

Selskapets toppledergruppe består av seks avdelingsdirektører i tillegg til  administrerende direktør.  Gjeldende årslønn for direktørgruppen ligger i intervallet 1,2 millioner kroner til  1,8 millioner kroner med et gjennomsnitt på 1,5 millioner kroner.

Styret fastsetter administrerende direktørs lønn og øvrige betingelser, mens Kulturdepartementet fastsetter honorarene til styret.

Det er ikke inngått særskilte avtaler om pensjon med administrerende direktør utover de generelle betingelser som gjelder for alle ansatte.

Ved ufrivillig fratreden er det avtalt etterlønn på inntil 6 månedslønner dersom annet ikke avtales særskilt.

Det foreligger ingen avtaler om særskilt godtgjørelse ved fratredelse eller lignende for øvrige ansatte i Norsk Tipping AS.

Selskapet har avtaler om alderspensjon med totalt fem nåværende ansatte og fire tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G som sikrer 66 prosent av lønn fra 67 år og andre tilleggsytelser. Denne ordningen er lukket og det inngås ikke  tilsvarende avtaler ved nye ansettelser. Se for øvrig ufonderte pensjonsordninger i note 16.

Selskapets fonderte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Gjeldende honorarsats til styret

VervHonorarsats
Styrelederkr 260 400
Nestlederkr 167 200
Styremedlemkr 142 500
Fast møtende 1. varamedlemkr 93 100
Leder revisjonsutvalgkr 58 300
Medlem revisjonsutvalgkr 40 400
Leder kompensasjonsutvalgkr 15 600
Medlem kompensasjonsutvalgkr 7 300

Vararepresentanter godtgjøres med kr 7 900 pr. fremmøte.

Det er ingen bonusordninger i selskapet, verken for ledere eller øvrige ansatte.

Antall årsverk i 2020 var 435, mens det i 2019 var 430.

Selskapet yter boliglån til ansatte med samme betingelser som Statens Pensjonskasse. I tillegg kan ansatte søke om kortsiktige lån på inntil 4 månedslønner. Se note 8 og11. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til adm. dir, styreleder eller andre nærstående.

Revisor, beløp i tusen kr20202019
Ordinær revisjon481379
Andre attestasjonstjenester177
Skatterådgivning00
Andre tjenester6758
Totalt564444
Del artikkelen: