Noter

Note 15 – Pensjonsforpliktelser

Norsk Tipping AS har både fonderte og ufonderte pensjonsordninger. De fonderte pensjonsordningene administreres av SPK, se nærmere beskrivelse av ordningen nedenfor. De ufonderte ordningene gjelder alderspensjonsavtaler for ansatte og tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G, samt to pensjonsavtaler for tidligere ledende ansatte.

I tillegg har selskapet ved enkelte anledninger inngått avtaler om driftspensjon med enkeltansatte ved fratreden som følge av organisasjonsmessige endringer.

 

Statens Pensjonskasse   

Beskrivelse av ordningen:

Norsk Tipping AS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Statens Pensjonskasse.  Pensjonsordningen omfatter ytelser etter lov om Statens Pensjonskasse (pensjonsloven).  Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. I tillegg gjelder beregningen for ytelser fra 62 år etter AFP-ordning for statlig sektor. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Selskapets andel av premien kostnadsføres løpende under lønns- og personalkostnader.

Premiefastsettelse og beregning av pensjonsforpliktelser for SPKs pensjonsordning skjer etter aktuarmessige prinsipper.  Ordningen er ikke fondsbasert, men basert på en simulert forvaltning av pensjonsmidler (fiktive fond) som om 65% av midlene var plassert i statsobligasjoner og 35% til avkastning tilsvarende Statens pensjonsfond utland. Utbetalingen av pensjoner er garantert av staten (pensjonsloven § 1). Pensjonsordningen kan ikke flyttes på samme måte som en privat pensjonsordning, og denne beregningen forutsetter at ordningen videreføres i SPK.  I simuleringen legges det til grunn at obligasjonene holdes til utløpstidspunkt.  Pensjonsmidlene verdsettes til bokført verdi.

Fonderte pensjonsordninger

Pensjonskostnad

Beløp i mill. kr.20202019
Nåverdi av årets pensjonsopptjening4746
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen1621
Avkastning på pensjonsmidler-23-22
Ansattes egenandel til pensjonsordningen-6-6
Administrasjonskostnader11
Netto pensjonskostnad før amortisering3539
Resultatført virkning av estimatavvik1312
Periodisert arbeidsgiveravgift1)88
Netto pensjonskostnad fonderte pensjonsordninger5560
 
Antall yrkesaktive med i beregningen445437

1) Arbeidsgiveravgift er netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse multiplisert med gjeldende prosent for arbeidsgiveravgift. Netto aktuarmessige gevinster og tap som ikke er innregnet i balansen

Pensjonsforpliktelse

Beløp i mill. kr.31.12.202031.12.2019
Beregnede pensjonsforpliktelser974906
Arbeidsgiveravgift5552
Pensjonsmidler (til markedsverdi)-587-540
Netto påløpt pensjonsforpliktelse441418
Ikke resultatført virkning av estimatavvik-321-310
Netto pensjonsforpliktelser120108

Økonomiske forutsetninger

20202019
Diskonteringsrente1,50 %1,80 %
Forventet avkastning på fondsmidler2,40 %4,20%
Forventet lønnsregulering2,00 %2,25 %
Forventet G-regulering1,75 %2,00 %

Som økonomiske forutsetninger er NRS(V) Pensjonsforutsetninger (september 2020) lagt til grunn. Endringene i forutsetningene fra beregningstidspunktet til balansedagen vurderes ikke å ha vesentlig effekt på regnskapet.

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Beregningene er basert på dødelighetforutsetninger etter K2013.

Ufonderte pensjonsavtaler og driftspensjon

Selskapet har ufonderte pensjonsavtaler som nevnt i note 2, samt avtaler med  enkelte ansatte om driftspensjon i forbindelse med fratreden i selskapet.  Avtalen om driftspensjon  gir rett til 66% av lønn inntil fylte 67år.

Beløp i mill. kr.Ufonderte avtalerDriftspensjon
Avsetning per 01.01580,9
Ny avsetning/kostnad i perioden20,5
Utbetalt i 202020,4
Forpliktelse per 31.12581,0

Avsetning/kostnad i perioden er i sin helhet belastet regnskapet for 2020.

Samlede pensjonsforpliktelser

Beløp i mill. kr.20202019
Ufonderte pensjonsordninger 5858
Fonderte pensjonsordninger 120108
Driftspensjon11
Totale pensjonsforpliktelser179167
Del artikkelen: