Noter

Note 14 – Restoverskudd og disponeringer

Restoverskudd og disponeringer tilsvarer årets overskuddsdisponering fratrukket  forskuddsutbetalinger/ disponeringer til overskuddsmottakerne basert på opptjent overskudd gjennom året.

Forskuddsutbetalinger og disponeringer til overskuddsmottakerne

Beløp i mill. kr.20202019
Helse- og rehabilitetsformål111104
Bingoentreprenørenes overskuddsformål1737
Grasrotmottakere460458
Idrettsformål770749
Kulturformål1515
Regjeringens gave til DNTs jubileum00
Totalt13741363

Restoverskudd til utbetaling

Beløp i mill. kr.20202019
Årets overskuddsdisponering61675545
Forskuddsutbetalinger13741363
Totalt47934182
Del artikkelen: