Noter

Note 10 – Andre fordringer

Andre fordringer består av forskuddsbetalte/periodiserte kostnader og øvrige kundefordringer med forfall kortere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Beløp i mill. kr.20202019
Kundefordringer05
Forskuddsbetalte kostnader5754
Personallån/ lønnsforskudd *)67
Øvrige kortsiktige fordringer5764
Totalt121130

*) Personallån/ lønnsforskudd til ansatte har løpetid inntil 4 år. Rentefordel blir fordelsbeskattet.

Del artikkelen: