Forretningsetikk

Menneskerettigheter

Norsk Tipping har en global leverandørkjede. Arbeidet med å forebygge brudd på menneskerettigheter tar utgangspunkt i internasjonale retningslinjer, styrende dokumenter og en risikobasert tilnærming.

Det overordnede målet med arbeidet er at det ikke skal forekomme brudd på menneskerettighetene i tilknytning til Norsk Tippings virksomhet.

Norsk Tipping anser ansvaret for å ivareta menneskerettighetshensyn i tilknytning til selskapets drift mest vesentlig og relevant i forbindelse med anskaffelser av varer og tjenester, og i relasjonene til samarbeidspartnere og sponsorater.

En viktig del av arbeidet er aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger gjennomføres som et samarbeid mellom ansatte som er ansvarlige for anskaffelser og fagressurser innen samfunnsansvar, og bygger på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger og pilar 2 i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

I de etiske retningslinjene som inngår i alle avtaler med leverandører og samarbeidspartnere/sponsorater, stiller selskapet krav til at aktørene opererer i tråd med blant annet menneskerettighetene og ILOs kjernekonvensjoner.

Norsk Tipping handlet i 2020 varer og tjenester for cirka 1,6 mrd.kr . Eksempler på hva selskapet handler inn er spillsystemer, IT infrastruktur, spillterminaler, kommunikasjon, profesjonelle tjenester, ID- og betalingstjenester, markedsføringsmateriell og -tjenester, og tv-produksjon.  Omtrent 74 prosent av selskapets innkjøp foretas hos norske leverandører.

Risikovurdering av avtaleforhold er satt i system og følges opp. Som minimum risikovurderes alle avtaleforhold årlig – og tiltak gjennomføres der det er nødvendig. Oppfølgingen av leverandørene i etterkant av avtaleinngåelse tar utgangspunkt i iboende risiko og nettorisiko hvor samfunnshensyn som klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er med som elementer i risikovurderingen.

Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Avtaler inngås derfor etter forutgående konkurranse.

Del artikkelen: