Forretningsetikk

Hvitvasking og terrorfinansiering

Norsk Tipping har tiltak og kontroller for å hindre hvitvasking i tilknytning til selskapets virksomhet og operasjon. Selskapets complianceprogram skal sikre etterlevelse av lovverket på området.

I 2020 gransket selskapet 138 saker hvor det var mistanke om hvitvasking. Av disse ble 8 saker rapportert til Økokrim.

Ved revisjon fra Lotteritilsynet i 2020 ble det avdekket to avvik: Selskapet har ikke hatt tilstrekkelig gode systemer for å avdekke om kunder er såkalt politisk eksponerte personer (PEP), slik hvitvaskingslovens §12 krever. Videre gjennomførte ikke selskapet forsterkede tiltak overfor PEP-kunder, slik det går frem av hvitvaskingslovens §18. Avvikene er fulgt opp ved at selskapet har gått til anskaffelse av programvare som sikrer at kravene blir ivaretatt.

Del artikkelen: