Forretningsetikk

Antikorrupsjon

antikorrupsjon

Norsk Tipping har nulltoleranse for korrupsjon. Selskapet har et helhetlig antikorrupsjonsprogram som omfatter alle relevante deler av virksomheten. Formålet med programmet er å sikre god risikostyring og internkontroll. Alle selskapets prosesser er vurdert med hensyn til antikorrupsjon.

Arbeidet med antikorrupsjon i Norsk Tipping dreier seg om å sette temaet på dagsordenen på tvers av organisasjonen. Målet er å skape bevissthet knyttet til hvor det er risiko for å bli utsatt for korrupsjon.

I 2020 ble selskapets opplæringsprogram om korrupsjon for alle ansatte fornyet. Programmet tar utgangspunkt i et e-læringskurs som alle ansatte repeterer årlig og som alle nyansatte gjennomfører i introduksjonsprogram. Selskapets styre tilbys årlig dilemmatrening med tanke på korrupsjon og interne misligheter.

Norsk Tipping har også utarbeidet egne etiske retningslinjer som selskapets leverandører må følge. Her stilles det blant annet krav til leverandørens holdning til antikorrupsjon.

Mangel på kjennskap til og etterlevelse av intern og eksterne føringer anses å ha høyest risiko med hensyn til korrupsjon.

Gjennom selskapets eksterne varslingskanal kan selskapets leverandører, ansatte eller andre med relasjon til selskapet melde fra hvis det foreligger mistanke om kritikkverdige forhold knyttet til Norsk Tipping virksomhet.

Det er ikke registrert hendelser relatert til korrupsjon eller interne misligheter i 2020.

Del artikkelen: